Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ−
μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί−
ων και άλλες διατάξεις.